Identifisere faresignaler på insolvens

24. mars 2021

Takket være en massiv statlig injeksjon av likviditet i de globale markedene, har ikke selskapene blitt utsatt for forsinkede betalinger og insolvens den seneste tiden slik som normalt forventet. Men vi tror ikke dette kommer til å vare.

Det forventes at myndighetene vil fase ut statlig støtte i år, og nå står selskapsledelsene overfor en utfordring med å identifisere risikable kunder og leverandører for å beskytte selskapet mot insolvens.

Forskjellen på insolvensrisiko for kunder og leverandører

Risikoene som er knyttet til insolvens blant kunder, er åpenbare: uten tilstrekkelig beskyttelse risikerer du ikke bare potensielt ødeleggende økonomiske tap hvis du selger på kreditt, men du kan også stå overfor potensielt langvarige (og kostbare) rettsaker. Selv om risikoene knyttet til insolvens blant leverandører kan virke mindre direkte, kan de være like farlige. De strekker seg fra tapte nedbetalinger og innskudd til forstyrrelser i produksjon og levering av tjenester, noe som kan føre til insolvens i selskapet.

Det er avgjørende å kunne identifisere risikoer for insolvens i en leveringskjede. Men hvordan ser egentlig risikofylte, Covid-sensitive kunder og leverandørselskaper ut, og er de enkle å identifisere?

Våre tips for å identifisere Covid-sensitive kunder

Ifølge Marine Bochot, leder for Group Credit Underwriting i Allianz Trade, kan det å identifisere Covid-sensitive kunder være en kompleks oppgave, da det ofte innebærer å pusle sammen en rekke ulike faktorer som sammen utgjør en forhøyet risiko for insolvens.

Marine forklarer at en av nøkkelfaktorene som øker risikoen for insolvens-dominoeffekten, er sektoren som kunden opererer i. «Forretninger innenfor overnatting, detaljhandel utenom matvarer, flyfart og bilindustrien representerer nå en høy risiko for insolvens», forteller hun. «Det er fordi grensene er stengt, trafikken er minimal, mobiliteten har stoppet opp, folk har ikke kunnet møte hverandre eller bevege seg fritt, de har ikke kunnet forbruke, eller de har måttet forbruke annerledes – for eksempel på nett.»

«Faktisk har mange virksomheter i sektorer som er avhengige av fysisk handel og sosiale interaksjoner for varer og tjenester, vært de første som ble rammet av Covid-krisen. Så de har opplevd et større behov for å tilpasse driftsmodellene og kostnadsstrukturene sine raskt. Selskaper som mangler denne fleksibiliteten, er mer utsatt for insolvens og den potensielle dominoeffekten i leveringskjeden.»

Selskaper som driver passasjerfly er et tydelig eksempel på dette. Flyselskaper med den nødvendige fleksibiliteten og smidigheten til å konvertere eller forsterke trafikken fra passasjerer til varetransport, har klart seg mye bedre gjennom pandemien.

Risikofaktorer for insolvens

Vår nye rapport, ”Vaksineøkonomi”  forsterker søkelyset på sektorsårbarhet. Den påpeker at en insolvens-dominoeffekt kan begynne å ramme selskaper i andre halvdel av 2021, og at de fleste sektorer vil mislykkes med å oppnå samme omsetning og lønnsomhet fra før krisen inntraff før tidlig i 2022. Lufttransport (utstyr og tjenester) og detaljhandel utenom matvarer er klare unntak, og klarer nok ikke å gjenvinne det tapte før tidligst 2023, noe som gjør selskapene i disse sektorene mer sårbare overfor dominoeffekter og en større risiko som kunder. Andre faktorer som øker selskapers sårbarhet, er stor avhengighet av handel på tvers av landegrenser og en underinvestering i digital transformasjon.

Forretninger med tydelig dårligere balanse og svekket pengeflyt er et annet faresignal for selskapets finansdirektør og kredittsjefer. Denne risikokategorien inkluderer kunder i leveringskjeden som allerede sliter med høy gjeld, eller de som er tynget av høye rentekostnader og en høy fast kostnadsstruktur. Det dekker også virksomheter med små driftsmarginer og de som har vanskelig for å overholde finansielle forpliktelser.

Marine sier: «Selskapene som er utsatt for mest risiko i denne gruppen, er de som ikke var raske nok til å sikre seg statsgaranterte lån. Mange sårbare selskaper uten statlig støtte har blitt konfrontert av banker som er skeptiske til å gi lån til låntakere med middels risiko. Dette setter dem i en enda vanskeligere posisjon.»

Slik identifiserer du tegn på risiko for insolvens og finansielle problemer

Når det gjelder å lete etter tegn på finansielle problemer og faresignaler på insolvens blant kunder, bør du stille følgende spørsmål om selskapene du gjør forretninger med. Disse punktene utgjør en skala som øker i alvorlighetsgrad. Generelt sett er det slik at jo flere spørsmål som besvares med «ja», jo høyere er selskapets risikonivå.

 • Bruker kunden lengre tid på å betale fakturaer?
 • Har de bedt om å omforhandle kontrakter?
 • Er det en trend mot senere leveringer … eller tvister?
 • Er det manglende vilje blant investorer til å støtte kunden?
 • Har de forsøkt å bytte til alternative finansieringskilder?
 • Gjør de det dårlig på aksjemarkedet? Blir de shortet?
 • Har prisene for kredittapsforsikring økt?
 • Har kunden din allerede mistet en stor klient/leverandør?
 • Får de negativ pressedekning?
 • Har noen av lederne i selskapet plutselig sagt opp?
 • Er kunden ute av stand til å betale lønn / sosiale kostnader?
 • Har de engasjert omstruktureringsrådgivere?

Marine legger vekt på at det er helt nødvendig å være bevisst på risikoene i den nåværende økonomiske situasjonen. Hun forteller: «Situasjonen er kompleks, så du trenger 360° oversikt over hva som skjer rundt deg og partnerne dine. Dette betyr å holde et nært øye med alle faktorene som kan føre til insolvens og å inkorporere dem i strategien din for håndtering av handelsforbindelser.»

Det er ikke enkelt å få en dyp innsikt, særlig ikke for pressede små og mellomstore bedrifter med begrensede ressurser i vanskelige økonomiske tider. Fordi insolvensbølgen kan inntreffe fra andre halvdel av 2021, er det essensielt at alle selskaper har fullstendig oversikt over miljøet de opererer i.


Derfor bør du fokusere på forebyggende beskyttelse mot risiko for insolvens

Marine konkluderer: «Hvis du har kredittforsikring, bør du holde god kontakt med forsikringsselskapet ditt. I tillegg til å gi dere informasjon har de også et ønske om å redusere sin egen risiko. Derfor er det i deres interesse å gi deg en god forståelse av hvordan du håndterer risiko i leveringskjedene og krever inn potensiell dårlig gjeld på en effektiv måte. Hvis du ikke har kredittforsikring, anbefaler jeg å skaffe dette med det samme. Hvis du er fast bestemt på å ikke kjøpe en forsikring, bør du i hvert fall få en risikovurdering, som i de fleste tilfeller tar hensyn til muligheten for at kunden misligholder forpliktelsene sine».

Det er for enkelt å tro at kredittforsikringer kun består av forsikringspremier og utbetalinger. Bransjen fokuserer i økende grad på forebygging. Med andre ord vil en effektiv kredittforsikrer gjøre alt i sin makt for å identifisere risikable handelspartnere og bryte kjeden av potensielle insolvenser før den begynner. Risikovurderingene våre er f.eks. basert på opplysninger fra informasjonsnettverket vårt, som analyserer daglige endringer i selskapers betalingsevne, og dekker 92 % av BNP.

Når selskaper står overfor en kjedereaksjon av insolvens på tvers av en hel global leveringskjede, vil denne detaljerte informasjonen gi tryggheten som trengs til å fortsette å handle og få betalt, uansett hva som skjer.