Bør firmaet ditt tilby leverandørkreditt?

Som leverandør kan du velge å tilby kundene en kreditt i stedet for å kreve kontant betaling, men hvilken løsning gir flest fordeler? Les denne artikkelen og bli litt klokere!

Det er ikke uten grunn at leverandørkreditt er en av de mest brukte betalingsformene. For kunden innebærer det nemlig noen fordeler både på rentesiden og likviditetsmessig. En bedrift som tilbyr leverandørkreditt, er derfor mer attraktiv for kunden.

Her følger en kort gjennomgang av leverandørkreditt og tilhørende fordeler og risikoer. Du får også innsikt i internasjonale betalingstider og vår analyse av risikoen ved leverandørkreditter under og etter Covid-19.

Leverandørkreditt fungerer ved at leverandøren yter en kreditt til en kunde, som dermed opptar en kortsiktig gjeld hos leverandøren. En vanlig kredittid er inntil 30 dager, men den kan forhandles helt opp til 12 måneder i enkelte bransjer.

Hva er leverandørkreditt?

Hvis du ikke er helt sikker på hva begrepet leverandørkreditt egentlig omfatter, får du her en rask innføring. Leverandørkreditt er en betalingsbetingelse mellom en leverandør og en kunde, og kan utformes på forskjellige måter. Leverandørkreditt kalles ofte også handelskreditt eller bare kjøp på kreditt, der leverandøren sender en faktura samtidig med leveringen. For noen bransjer og land er dette bare normale betingelser, mens det andre steder er et privilegium som først oppnås etter lengre tids samhandel.

Tre av de mest brukte betalingsbetingelsene er

●    netto kontant
●    netto 8 dager
●    gjeldende måned + 30 dager

Netto kontant foregår typisk ved forskuddsbetaling eller betaling samtidig med den fysiske leveringen. De to andre løsningene er leverandørkreditter med ulik risikoprofil.

Det er altså snakk om leverandørkreditt hvis en virksomhet for eksempel kjøper noen varer eller tjenesteytelser med betalingsbetingelsen gjeldende måned + 30 dager. Dette betyr at det fra leveringstidspunktet kan gå resten av den inneværende måneden pluss 30 dager før kunden (debitoren) betaler leverandøren (kreditoren) for den aktuelle varen eller tjenesten.

Ved denne betalingsbetingelsen samles ofte alle fakturaer i den aktuelle måneden i én samlet betaling fra kunden.

I den mellomliggende perioden yter leverandøren en kreditt, som typisk er uten renter. Når kredittiden utløper, betaler kunden hele beløpet til leverandøren.

Leverandørkreditten gjør det mulig for en virksomhet å skaffe seg leverandørens varer eller ytelser uten å være nødt til å ha pengene tilgjengelig på transaksjonstidspunktet. Det gir kunden tid til å produsere og selge egne varer og tjenester, og på den måten skape likviditet for å kunne betale leverandøren.

Hør hvordan vi beskytter deg når du tilbyr leverandørkreditt

Hvilke fordeler er det ved leverandørkreditt?

Som du kan se av listen nedenfor, har leverandørkreditt en rekke fordeler – ulempene kommer vi tilbake til om et øyeblikk.

Fordeler for leverandøren ved leverandørkreditt:

●    Leverandørkreditt gjør virksomheten din mer attraktiv for potensielle kunder.
●    Leverandørkreditt viser tillit til kunden og forbedrer relasjonen.
●    Man kan få adgang til større kunder som kun aksepterer kjøp på kreditt.
●    Leverandørkreditt gir smidigere logistikk for begge parter.
●    Med leverandørkreditt kan du samle opp fakturaer i en periode, lette administrasjon og begrense transaksjonskostnader.

Hva er ulempen ved leverandørkreditt?

Når leverandøren yter en kreditt, tar bedriften en risiko, siden pengene ikke kan tas for gitt før kunden faktisk har betalt dem. Kunden kan nekte å betale, ha vanskeligheter med å betale eller gå konkurs. Derfor kan det ramme leverandørens økonomi å tilby kreditten.

For å kunne tilby kjøp på kreditt må leverandøren undersøke kundens kredittverdighet. Denne undersøkelsen vil avdekke om det er forsvarlig å gi kreditt til den aktuelle kunden, og i så fall hvor mye kunden kan få levert på kreditt.

Kredittforsikring fjerner risikoen

Leverandøren må ikke nødvendigvis stå alene med denne risikoen, ettersom det er mulig å tegne en kredittforsikring som sørger for at leverandøren mottar penger for varene eller ytelsene sine selv om kunden ikke kan betale eller går konkurs. Dermed fjerner kredittforsikringen også usikkerheten omkring hvor stor kreditten bør være samt hvilke kunder som kan innvilges kreditt.

Leverandørkreditt i kombinasjon med kredittforsikring gir altså leverandøren mulighet til å tilby kunden en attraktiv betalingsform, men selv ta en begrenset risiko.

Her kan du lese mer om hvordan vi kredittvurderer kundene dine

Alternativet til leverandørkreditt

Kontant betaling er alternativet til leverandørkreditt. Her betaler kunden varens eller tjenestens fulle pris før levering, altså en forskuddsbetaling, noe som i seg selv er gunstig for leverandøren. Omvendt kan en forsinket betaling forsinke leveringen, noe som kan skape uorden i planene og logistikkutfordringer for leverandøren. Kontant betaling ved hver enkelt forsendelse kan også øke leverandørens transaksjonskostnader, spesielt overfor regelmessige kunder.

For kunden betyr kontant betaling typisk at bedriften benytter kassakreditten sin for å betale leverandøren. Kunden betaler selvsagt renter av kassakreditten og reduserer samtidig virksomhetens likviditet.

Derfor vil en leverandør som tilbyr leverandørkreditt, være mer attraktiv for kunden, som dermed unngår renter og redusert likviditet.

Hva er normal kredittid for leverandørkreditt?

I Allianz Trade overvåker og forsikrer vi kreditter i hele verden. Derfor har vi også mye kunnskap om hvordan leverandørkreditter brukes i ulike land og bransjer. Som kunde kan du utnytte denne kunnskapen til å tilby kundene dine de riktige kredittene som gjør deg attraktiv i markedet.

Driver du for eksempel innen varehandel, var den gjennomsnittlige kredittiden i 2018 på 30 dager. Bak dette tallet skjuler det seg imidlertid store lokale forskjeller – i Norge var tidsrommet bare 6 dager, mens det i Italia var 62.     

Byggebransjen er på sin side kjent for lange kredittider, med et globalt gjennomsnitt på 82 dager. Også her har Norge de korteste kredittidene med 15 dager, mens spanjolene bruker 113 dager før regningene betales.    

Handler du med Kina, kan du forvente lange kredittider. Kineserne har generelt de lengste kredittidene i verden, med 92 dager som snittet for alle bransjer. Dette er en fordel hvis du importerer fra Kina, fordi du da både kan motta og selge varen før du må betale leverandøren. Til gjengjeld betyr det at du også må gi lengre kredittid hvis du vil eksportere til Kina. Til sammenligning har New Zealand den korteste betalingstiden med 47 dager. Den gjennomsnittlige betalingstiden i Norge er 53 dager.     

Du kan lese mer om betalingstider rundt om i verden her

Hvordan påvirker Covid-19 kredittidene mine?

Analysene våre viser at Covid-19 har økt betalingstidene og lagt større press på likviditeten. Globalt sett kommer betalingstidene til å øke med 2 dager i 2020 og ytterligere 2 dager i 2021. Det høres ikke så mye ut, men økningen vil være dobbelt så stor som etter finanskrisen og gi de lengste betalingstidene i det siste tiåret.

Sammen med de lengre betalingstidene på leverandørkreditter kommer også varelagrene til å øke hos mange bedrifter. Det vil påvirke likviditeten til den enkelte bedrift – og samlet sett føre til et økt likviditetsbehov på 140 milliarder dollar, tilsvarende 1250 milliarder norske kroner. Dette beløpet må verdens bedrifter selv finne med sin allerede pressede likviditet.

Den største likviditetsskvisen i de kommende årene vil ramme innenfor transport, tekstiler, bilbransjen og varehandel i «non-food»-kategorien.

Les mer om hvordan Covid-19 påvirker den globale økonomien 

Skal firmaet ditt tilby leverandørkreditt?

Leverandørkreditt har tydelige praktiske og økonomiske fordeler både for kunde og leverandør, og firmaet ditt vil fremstå som mer attraktivt i kundenes øyne hvis du tilbyr kreditt.

Du bør selvfølgelig være oppmerksom på risikoen som følger med, men ved å tegne en fornuftig kredittforsikring kan du tilby kundene en fordelaktig leverandørkreditt med fullstendig sikkerhet mot eventuelt mislighold.