Hva er likviditet, og hvordan kan kredittforsikring beskytte likviditeten i virksomheten din?

April 2023
 

God likviditet er et tegn på en sunn virksomhet. Eller sagt mindre kategorisk: En god likviditetsgrad er ofte et tegn på en sunn virksomhet. Derfor er det viktig å vite hva likviditet og likviditetsgrad er.

I denne artikkelen kan du lese mer om hva likviditet er, og hvorfor det er viktig å kjenne til likviditetsgraden når du driver virksomhet. Videre kan du lese om hvordan virksomhetens likviditetsgrad regnes ut, så du vet om den er god eller dårlig.

Til sist får du innblikk i hva som kan gjøres for å beskytte likviditeten, for eksempel med hjelp av en kredittforsikring.

Hva er likviditet?

Likviditet er et uttrykk for virksomhetens økonomiske tilstand, og angir om det er nok kapital i den.

Likviditet regnes ut på grunnlag av kontanter og beholdning som lett kan omsettes, og er et uttrykk for virksomhetens kjøpekraft og kortsiktige betalingsevne.

Likviditet er de likvide midlene som står igjen etter at de økonomiske forpliktelsene er motregnet. Det vil si at likviditeten i er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Man kan også beskrive likviditet som virksomhetens netto disponible midler.

Likviditeten er altså et uttrykk for om virksomheten er i stand til å kjøpe varer og betale regningene sine. Man kan vurdere virksomhetens likviditet ved å regne ut det som kalles likviditetsgraden.
 

Hva er likviditetsgrad?

Det er et økonomisk nøkkeltall som viser om virksomhetens likviditet er god nok til å kunne betale kortsiktig gjeld her og nå. Altså; om selskapet kan innfri gjelden sin om nødvendig. At likviditetsgraden er et nøkkeltall, betyr at den er et avgjørende verktøy når virksomhetens økonomiske tilstand skal vurderes.

Likviditetsgraden viser forholdet mellom omløpsmidlene og kortsiktig gjeld – med andre ord hvor stor prosentandel førstnevnte utgjør av sistnevnte. Omløpsmidler er eiendeler som forventes å bli solgt i løpet av ett år, kortsiktig gjeld er gjeld som skal betales i løpet av ett år.
 

Hva er en sunn likviditetsgrad?

Jo høyere likviditetsgraden er, desto bedre er det. Hvis det er tilstrekkelig med kapital til å betale kortsiktige gjeldsforpliktelser, ligger likviditetsgraden på minimum 100.

En god likviditetsgrad ligger mellom 150 og 200.

Hvis den er under 150, anses den som mindre tilfredsstillende, men tilstrekkelig. Hvis den ligger under hundre, er det kritisk, og krever kapitaltilførsel så raskt som mulig for å øke virksomhetenes likviditet.

Hvis du driver forretning som er avhengig av underleverandører, er det viktig at virksomheten har høy likviditetsgrad. Det gjelder særlig hvis leverandøren gir kreditt på varer eller ytelser du kjøper, eller hvis du gir kreditt til kunder som du leverer ytelser til. En god likviditetsgrad sikrer at du kan fortsette å betale regningene dine på tross av utfordringer enten på leverandør- eller kundesiden.
 

Hvordan regner du ut likviditetsgraden?

Utregning av likviditetsgraden krever tilgang til informasjon om virksomhetens kortsiktige gjeldsforpliktelser og samlede omløpsmidler. Når du har disse summene, kan du beregne likviditetsgraden med følgende formel:

(Omløpsmidler x 100) / kortsiktig gjeld = likviditetsgrad

For eksempel: En virksomhet har omløpsmidler på 400 000 kr og kortsiktig gjeld på 250 000 kr. Da skal først 400 000 multipliseres med 100, og så skal dette divideres med 250 000. Da får vi en likviditetsgrad på 160.

En likviditetsgrad på 160 forteller oss at virksomheten er i stand til å innfri kortsiktig gjeld, samtidig som den har likviditet igjen til å betale uforutsette regninger, lønninger eller lignende.
 

Hva påvirker inntjeningen og likviditetsgraden?

I en virksomhet er det behov for å styre både inntjening og likviditet:

  • Inntjeningen påvirkes positivt av inntekter og negativt av omkostninger.
  • Likviditeten påvirkes positivt av innbetalinger og negativt av utbetalinger.

Inntekter og omkostninger inngår i utregningen av virksomhetens resultat (inntjening), mens inn- og utbetalinger inngår i utregningen av virksomhetens likviditet.

I en virksomhet er det nødvendig å styre både inntjeningen og likviditeten. Driften skal jo helst gi overskudd, så eierne kan få avkastning på investeringen sin. Noen virksomheter kan imidlertid gå med underskudd i en periode, uten at det medfører at de må stenge.

Det krever imidlertid at virksomheten til enhver tid har penger til å betale regningene sine. Men på kort sikt, er det enda viktigere at virksomheten har styr på likviditeten.
 

Hvordan beskytter en kredittforsikring virksomhetens likviditet?

Når kunder gis kreditt, er det alltid en risiko for at de ikke er stand til å betale fakturaen. Manglende betalinger eller uforutsette konkurser hos kundene kan påvirke virksomheten din negativt, og true likviditeten din.

En kredittforsikring overtar virksomhetens kredittrisiko slik at det blir sikrere å drive virksomheten, blant annet ved å sikre dens likviditet og debitorer.

Les også: Hva er en konkurs og hvordan unngår du at andres konkurs påvirker virksomheten din?
 

Hva dekkes av kredittforsikringen?

Kredittforsikringen dekker som hovedregel tap som skyldes manglende betaling fra debitorer, for eksempel som følge av konkurs. Men den gir også en rekke andre fordeler. To ting er særlig verdt å trekke frem når det kommer til sikring av likviditet i virksomheter:

  • Rådgivning om salg på kreditt
    Vurdering av en potensiell kunde før avtalen inngås. Med utgangspunkt i kundens kredittverdighet kan du vurdere om et samarbeid er hensiktsmessig.
  • Observering av kundenes kredittverdighet
    Å holde øye med virksomheter og advare om endringer som kan ha betydning for virksomheten din.

Én faktura som betales for sent er irriterende, men hvis det er snakk om mange ubetalte fakturaer, kan det forhindre vekst og i verste fall medføre konkurs. Når virksomhetens likviditet ligger i kundenes hender, er det svært viktig å kjenne kundene godt. Hvis de betaler for sent, går det utover virksomheten din.